Kaebuste lahendamise kord OÜ Laservisioon

Üldine kord

 1. Kaebuse esitamise õigus on isikutel, kellele on OÜ’s LASERVISIOON osutatud tervishoiuteenust või muid teenuseid. Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kui neil on patsiendilt volikiri.
 2. Volikiri võib olla vabas vormis, peaks olema üheselt mõistetav ja allkirjastatud.
 3. Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult.
 4. Kaebustes sisalduvaid delikaatseid isikuandmeid käsitletakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest.

Kirjalikud kaebused

 1. Kirjaliku kaebuse võib esitada vabas vormis ja allkirjastatud.
 2. Kirjalikuks kaebuseks on posti teel tulnud kaebus, e-kirjana saadetud kaebus või isiklikult üle antud kaebus.
 3. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi, isikukood, kaebuse aluseks olevad asjaolud ja töötaja, kaebaja nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina telefonikõnena-vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).
 4. Kõik saabunud kirjalikud kaebused registreeritakse ja säilitatakse vastavas kaustas.
 5. Kirjalikule kaebusele saadetakse 10 tööpäeva jooksul kirjalik vastus.
 6. Juhul kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega (näiteks kui on vaja kaasata teisi spetsialiste) informeeritakse kaebuse esitajat uuest tähtajast.
 7. Kirjalikud vastused allkirjastab OÜ LASERVISIOON juhatuse liige.

Suulised kaebused

 1. Suulised kaebused registreeritakse asutuse registraatori poolt eraldi kaebuste registreerimise üldkaustas vastavalt- kuupäev, avaldaja nimi, probleemi kirjeldus, märge lahenduse kohta.
 2. Juhatatuse liige vastab kohe või hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, kas suuliselt või kaebuse esitaja tagasiside soovist lähtuvalt kirjalikult. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat uuest tähtajast.

Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole

 1. Eesti Haigekassa, Lastekodu 48 Tallinn, tel.6696630, info@haigekassa.ee
 2. Terviseamet, Tallinn, Tartu mnt 85, tel. +372 7943500, info@terviseamet.ee